Cách sử dụng trạng từ tiếng Pháp

JPF Je Parle Français

Hân Nguyễn

Tác giả bài viết

JPF Je Parle Français
Tự học tiếng Pháp
Cách sử dụng trạng từ tiếng Pháp

Trạng từ tiếng Pháp là một phần quan trọng, đóng vai trò bổ sung cho động từ, tính từ hoặc trạng từ khác bằng cách cung cấp thông tin về cách thức, thời gian, địa điểm, mức độ của hành động hoặc trạng thái được đề cập.

1. Trạng từ trong tiếng Pháp

Trạng từ là những từ mô tả và bổ nghĩa cho động từ, tính từ hoặc trạng từ khác. Khi một trạng từ bổ nghĩa cho một từ, nó có nghĩa là nó thay đổi nghĩa của từ đó hoặc thêm thông tin chi tiết. Trạng từ thậm chí có thể bổ nghĩa cho cả câu.

Tìm hiểu trạng từ tiếng Pháp

Trong tiếng Pháp, trạng từ có thể bổ nghĩa cho tất cả các thành phần chính của ngôn ngữ, ngoại trừ danh từ, vốn được bổ nghĩa bởi tính từ.

Khác với tính từ, trạng từ tiếng Pháp không thay đổi theo giống (đực/cái) hoặc số lượng (ít/nhiều) để phù hợp với từ mà chúng mô tả.

Hầu hết các trạng từ tiếng Pháp kết thúc bằng -ment. Tuy nhiên, không phải tất cả đều như vậy, và có nhiều trạng từ được cấu tạo theo cách khác. Do đó, bạn cần phải học thuộc chúng. Bảng trong tài liệu này bao gồm phần lớn các trạng từ tiếng Pháp.

2. Các loại trạng từ trong tiếng Pháp

10 loại trạng từ tiếng Pháp

Trạng từ tiếng Pháp có thể được chia thành mười loại chính:

 •  Trạng từ chỉ địa điểm: trả lời câu hỏi "ở đâu?"

Ví dụ: devant (phía trước), ici (ở đây), quelque part (ở đâu đó)

 • Trạng từ chỉ thời gian: trả lời câu hỏi "khi nào?"

Ví dụ: plus tard (sau này), parfois (thỉnh thoảng), hier (hôm qua)

 • Trạng từ chỉ số lượng: trả lời câu hỏi "bao nhiêu?"

Ví dụ: encore plus (càng nhiều hơn), peu (ít), tant (nhiều)

 • Trạng từ chỉ quan hệ logic: trả lời câu hỏi "tại sao?"

Ví dụ: pourtant (tuy nhiên), quand même (dù vậy), aussi (cũng)

 • Trạng từ chỉ cách thức: trả lời câu hỏi "như thế nào?"

Ví dụ: mal (tệ), vite (nhanh), ensemble (cùng nhau)

 • Trạng từ modal: thể hiện ý kiến của người nói về chủ đề

Ví dụ: heureusement (may mắn thay), certainement (chắc chắn), par bonheur (may mắn thay)

 • Trạng từ khẳng định: có thể 강조 một tuyên bố hoặc làm mềm tác động của nó

Ví dụ: précisément (chính xác), sans doute (chắc chắn), probablement (có thể)

 • Trạng từ phủ định: dùng để phủ định một câu

Ví dụ: pas du tout (hoàn toàn không), ne… rien (không… gì), ne… jamais (không… bao giờ)

 • Trạng từ nghi vấn: hoạt động như đại từ nghi vấn trong tiếng Pháp

Ví dụ: combien (bao nhiêu), qui (ai), comment (như thế nào)

 • Trạng từ nối: kết nối các câu với nhau

Ví dụ: alors (vậy), ensuite (sau đó), enfin (cuối cùng)

Đọc thêm: Các thì động từ tiếng Pháp

3. Cách thành lập trạng từ trong tiếng Pháp

Những cách thành lập tiếng Pháp

Hầu hết các trạng từ tiếng Pháp được hình thành từ tính từ. Dưới đây là các quy tắc để thành lập trạng từ tiếng Pháp:

 • Khi tính từ giống đực kết thúc bằng phụ âm hoặc -e câm

Với tính từ, ta sẽ chuyển tính từ sang giống cái và thêm hậu tố -ment vào dạng phương thức của tính từ. Đây là cách phổ biến nhất để thành lập trạng từ trong tiếng Pháp. Tuy nhiên vẫn có một số trường hợp ngoại lệ cho quy tắc này

Ví dụ:

Normal → normale → normalement 

Bref → Brève → Brièvement

 • Khi tính từ giống đực kết thúc bằng -ant hoặc -ent

Khi tính từ kết thúc bằng -ant hoặc -ent, ta thay đổi -nt thành -mment để thành lập trạng từ. Các trạng từ được hình thành theo cách này sẽ kết thúc bằng -amment hoặc -emment.

Ví dụ:

Prudent → prudemment

Élégant → élégamment

Có thể bạn quan tâm: Kênh podcast tiếng Pháp

4. Cách sử dụng trạng từ tiếng Pháp

Vị trí trạng từ tiếng Pháp trong câu

Khi trạng từ bổ nghĩa cho động từ, trạng từ thông thường sẽ được đặt bên cạnh động từ được chia. Đối với trường hợp ở các thì phức tạp như quá khứ kép, trạng từ tiếng Pháp sẽ đứng bên cạnh trợ động từ

Ví dụ:

Ils courent rapidement. (Họ chạy nhanh.)

Với các động từ chia ở thời gian phức tạp: trạng từ ngắn (bien, mal, …), trạng từ chỉ cách thức và số lượng (beaucoup, trop, assez, …), và một số trạng từ chỉ thời gian không xác định (souvent, toujours, trop, quelques fois, …) thường được đặt trước phân từ quá khứ.

Ví dụ:

J’ai trop mangé pour le dîner. (Tôi đã ăn quá nhiều cho bữa tối.)

Một số trạng từ khác được đặt sau phân từ quá khứ. Bao gồm: avant, vite, lentement, và tard.

Đọc thêm: nguyên nhân và kết quả tiếng Pháp

Trạng từ đóng vai trò quan trọng trong tiếng Pháp, giúp bổ sung thông tin về cách thức, thời gian, địa điểm, số lượng, lý do và mức độ của hành động hoặc trạng thái. Việc sử dụng trạng từ chính xác sẽ giúp bạn diễn đạt ý tưởng rõ ràng, trôi chảy và thể hiện được đầy đủ ý nghĩa mà bạn muốn truyền tải.

Bên cạnh việc học thuộc các quy tắc sử dụng trạng từ, bạn nên luyện tập thường xuyên bằng cách đọc nhiều tài liệu tiếng Pháp, nghe tiếng Pháp và tập viết tiếng Pháp. Việc tra cứu từ điển và học hỏi từ người bản ngữ cũng sẽ giúp bạn nâng cao khả năng sử dụng trạng từ một cách hiệu quả.

Cách sử dụng trạng từ tiếng Pháp

Trạng từ tiếng Pháp là một phần quan trọng, đóng vai trò bổ sung cho động từ, tính từ hoặc trạng từ khác bằng cách cung cấp thông tin về cách thức, thời gian, địa điểm, mức độ của hành động hoặc trạng thái được đề cập.
Cách sử dụng trạng từ tiếng Pháp

Trạng từ tiếng Pháp là một phần quan trọng, đóng vai trò bổ sung cho động từ, tính từ hoặc trạng từ khác bằng cách cung cấp thông tin về cách thức, thời gian, địa điểm, mức độ của hành động hoặc trạng thái được đề cập.

1. Trạng từ trong tiếng Pháp

Trạng từ là những từ mô tả và bổ nghĩa cho động từ, tính từ hoặc trạng từ khác. Khi một trạng từ bổ nghĩa cho một từ, nó có nghĩa là nó thay đổi nghĩa của từ đó hoặc thêm thông tin chi tiết. Trạng từ thậm chí có thể bổ nghĩa cho cả câu.

Tìm hiểu trạng từ tiếng Pháp

Trong tiếng Pháp, trạng từ có thể bổ nghĩa cho tất cả các thành phần chính của ngôn ngữ, ngoại trừ danh từ, vốn được bổ nghĩa bởi tính từ.

Khác với tính từ, trạng từ tiếng Pháp không thay đổi theo giống (đực/cái) hoặc số lượng (ít/nhiều) để phù hợp với từ mà chúng mô tả.

Hầu hết các trạng từ tiếng Pháp kết thúc bằng -ment. Tuy nhiên, không phải tất cả đều như vậy, và có nhiều trạng từ được cấu tạo theo cách khác. Do đó, bạn cần phải học thuộc chúng. Bảng trong tài liệu này bao gồm phần lớn các trạng từ tiếng Pháp.

2. Các loại trạng từ trong tiếng Pháp

10 loại trạng từ tiếng Pháp

Trạng từ tiếng Pháp có thể được chia thành mười loại chính:

 •  Trạng từ chỉ địa điểm: trả lời câu hỏi "ở đâu?"

Ví dụ: devant (phía trước), ici (ở đây), quelque part (ở đâu đó)

 • Trạng từ chỉ thời gian: trả lời câu hỏi "khi nào?"

Ví dụ: plus tard (sau này), parfois (thỉnh thoảng), hier (hôm qua)

 • Trạng từ chỉ số lượng: trả lời câu hỏi "bao nhiêu?"

Ví dụ: encore plus (càng nhiều hơn), peu (ít), tant (nhiều)

 • Trạng từ chỉ quan hệ logic: trả lời câu hỏi "tại sao?"

Ví dụ: pourtant (tuy nhiên), quand même (dù vậy), aussi (cũng)

 • Trạng từ chỉ cách thức: trả lời câu hỏi "như thế nào?"

Ví dụ: mal (tệ), vite (nhanh), ensemble (cùng nhau)

 • Trạng từ modal: thể hiện ý kiến của người nói về chủ đề

Ví dụ: heureusement (may mắn thay), certainement (chắc chắn), par bonheur (may mắn thay)

 • Trạng từ khẳng định: có thể 강조 một tuyên bố hoặc làm mềm tác động của nó

Ví dụ: précisément (chính xác), sans doute (chắc chắn), probablement (có thể)

 • Trạng từ phủ định: dùng để phủ định một câu

Ví dụ: pas du tout (hoàn toàn không), ne… rien (không… gì), ne… jamais (không… bao giờ)

 • Trạng từ nghi vấn: hoạt động như đại từ nghi vấn trong tiếng Pháp

Ví dụ: combien (bao nhiêu), qui (ai), comment (như thế nào)

 • Trạng từ nối: kết nối các câu với nhau

Ví dụ: alors (vậy), ensuite (sau đó), enfin (cuối cùng)

Đọc thêm: Các thì động từ tiếng Pháp

3. Cách thành lập trạng từ trong tiếng Pháp

Những cách thành lập tiếng Pháp

Hầu hết các trạng từ tiếng Pháp được hình thành từ tính từ. Dưới đây là các quy tắc để thành lập trạng từ tiếng Pháp:

 • Khi tính từ giống đực kết thúc bằng phụ âm hoặc -e câm

Với tính từ, ta sẽ chuyển tính từ sang giống cái và thêm hậu tố -ment vào dạng phương thức của tính từ. Đây là cách phổ biến nhất để thành lập trạng từ trong tiếng Pháp. Tuy nhiên vẫn có một số trường hợp ngoại lệ cho quy tắc này

Ví dụ:

Normal → normale → normalement 

Bref → Brève → Brièvement

 • Khi tính từ giống đực kết thúc bằng -ant hoặc -ent

Khi tính từ kết thúc bằng -ant hoặc -ent, ta thay đổi -nt thành -mment để thành lập trạng từ. Các trạng từ được hình thành theo cách này sẽ kết thúc bằng -amment hoặc -emment.

Ví dụ:

Prudent → prudemment

Élégant → élégamment

Có thể bạn quan tâm: Kênh podcast tiếng Pháp

4. Cách sử dụng trạng từ tiếng Pháp

Vị trí trạng từ tiếng Pháp trong câu

Khi trạng từ bổ nghĩa cho động từ, trạng từ thông thường sẽ được đặt bên cạnh động từ được chia. Đối với trường hợp ở các thì phức tạp như quá khứ kép, trạng từ tiếng Pháp sẽ đứng bên cạnh trợ động từ

Ví dụ:

Ils courent rapidement. (Họ chạy nhanh.)

Với các động từ chia ở thời gian phức tạp: trạng từ ngắn (bien, mal, …), trạng từ chỉ cách thức và số lượng (beaucoup, trop, assez, …), và một số trạng từ chỉ thời gian không xác định (souvent, toujours, trop, quelques fois, …) thường được đặt trước phân từ quá khứ.

Ví dụ:

J’ai trop mangé pour le dîner. (Tôi đã ăn quá nhiều cho bữa tối.)

Một số trạng từ khác được đặt sau phân từ quá khứ. Bao gồm: avant, vite, lentement, và tard.

Đọc thêm: nguyên nhân và kết quả tiếng Pháp

Trạng từ đóng vai trò quan trọng trong tiếng Pháp, giúp bổ sung thông tin về cách thức, thời gian, địa điểm, số lượng, lý do và mức độ của hành động hoặc trạng thái. Việc sử dụng trạng từ chính xác sẽ giúp bạn diễn đạt ý tưởng rõ ràng, trôi chảy và thể hiện được đầy đủ ý nghĩa mà bạn muốn truyền tải.

Bên cạnh việc học thuộc các quy tắc sử dụng trạng từ, bạn nên luyện tập thường xuyên bằng cách đọc nhiều tài liệu tiếng Pháp, nghe tiếng Pháp và tập viết tiếng Pháp. Việc tra cứu từ điển và học hỏi từ người bản ngữ cũng sẽ giúp bạn nâng cao khả năng sử dụng trạng từ một cách hiệu quả.

Đăng ký tư vấn khóa học
Thông tin liên hệ của bạn
Mẫu đăng ký của bạn đã được ghi nhận! Chúng tôi sẽ liên lạc trong thời gian sớm nhất
Hình như có sai sót, bạn hãy kiểm tra lại form đăng ký của mình nhé!
BÀI VIẾT Mới nhất

Từ cộng đồng Je Parle Français

JPF Je Parle Français
Chuyện nước Pháp
Ăn sáng kiểu Pháp: nét đặc trưng từ thế kỷ 19

Bữa sáng kiểu Pháp là nét văn hóa đặc trưng thể hiện sự sang trọng và tinh tế của người Pháp. Cùng JPF tìm hiểu bữa sáng kiểu Pháp có gì hay ho nhé!

Đọc tiếp
JPF Je Parle Français
Tự học tiếng Pháp
Cách sử dụng trạng từ tiếng Pháp

Trạng từ là một phần quan trọng trong tiếng Pháp. Việc sử dụng trạng từ đúng cách và hiệu quả sẽ giúp câu văn của bạn truyền tải đầy đủ thông tin và sinh động hơn.

Đọc tiếp
JPF Je Parle Français
Tự học tiếng Pháp
Luyện thi TCF: những điểm cần lưu ý

Cần lưu ngay những kinh nghiệm và bí kíp luyện thi TCF sau để đạt được kết quả tốt nhất.

Đọc tiếp
JPF Je Parle Français
Tự học tiếng Pháp
Đáp án tham khảo đề thi tiếng Pháp THPT Quốc gia

Thí sinh đã hoàn thành bài thi môn tiếng Pháp trong kỳ thi THPT Quốc gia 2024. Dưới đây là đáp án tham khảo dành cho các bạn học sinh môn tiếng Pháp

Đọc tiếp
JPF Je Parle Français
Tự học tiếng Pháp
5 tờ báo tiếng Pháp miễn phí nâng cao kỹ năng đọc hiểu

đọc những tờ báo Pháp miễn phí giúp các bạn nâng cao kỹ năng đọc hiểu và vốn từ tiếng Pháp.

Đọc tiếp
JPF Je Parle Français
Tự học tiếng Pháp
DALF C1: tất cả thông tin cần biết

Thông tin về bằng DALF C1 từ yêu cầu, lợi ích đến cách đăng ký và chuẩn bị thi. Nắm vững kiến thức DALF C1 để tăng cơ hội nghề nghiệp, du học tại Pháp.

Đọc tiếp